Triển khai hệ thống camera giám sát cho 36 chi nhánh / Phòng GD Vietbank

Chủ đầu tư VIETBANK

Địa chỉ Hồ Chí Minh

Năm thực hiện 2022

Giải pháp & Dịch vụ